معرفی معاون

مریم ایلاقی حسینی

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری