معرفی معاون

سرکار خانم مهندس مریم ایلاقی حسینی

معاونت شهرسازی و معماری 

شهرداری کرمان